Regulamin Klubu

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub SAAB-GT Classic.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. nr.20, poz.4, z późniejszymi zmianami).
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba mieści się w Kańczudze, przy ul. Węgierskiej 43.
 5. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Tadeusz Kwiatek.
 6. Celem Stowarzyszenia jest:
  • ochrona zabytków motoryzacji, a szczególnie dwusuwowych i klasycznych czterosuwowych samochodów marki SAAB,
  • prowadzenie monitoringu, inwentaryzacji i dokumentacji stanu technicznego zabytkowych SAAB-ów,
  • restauracja unikalnych modeli SAAB,
  • krzewienie kultury motoryzacyjnej w społeczeństwie,
  • propagowanie wiedzy o nieistniejących modelach marki SAAB,
  • propagowanie turystyki zabytkowymi samochodami, poznawanie kraju i Europy, zapoznawanie zainteresowanych z zabytkowymi modelami marki,
  • współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnej działalności.
 7. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
  • współpracę z organizacjami społecznymi, administracją samorządową i rządową w zakresie ochrony zabytkowych samochodów marki SAAB oraz w krzewieniu kultury technicznej i turystyki,
  • wyszukiwanie, restaurowanie i prezentowanie pojazdów zabytkowych tej marki,
  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej poprzez organizowanie zlotów, wystaw, rajdów i innych imprez prezentujących zabytkowe samochody SAAB, oraz przez stronę www.saab-gt.pl,
  • udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje krajowe i zagraniczne,
  • wspieranie wiedzą i udzielanie pomocy fachowej posiadaczom samochodów zabytkowych tej marki,
  • umożliwianie młodzieży zdobywania i pogłębiania wiedzy motoryzacyjnej oraz krzewienie kultury jazdy,
  • prowadzenie działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • rozwijanie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie dawnej motoryzacji, a w szczególności marki SAAB,
  • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i wzajemną pomoc,
  • organizowanie warsztatów wiedzy technicznej jazdy sportowej.
 8. Członkowie Stowarzyszenia (Klubu):
  • zwyczajni - posiadacze klasycznych modeli samochodów SAAB,
  • wspierający – miłośnicy klasycznych modeli samochodów SAAB,
  • honorowi - osoby szczególnie zasłużone dla marki SAAB.
 9. Przynależność do Stowarzyszenia (Klubu) wymaga:
  • rekomendacji dwóch członków zwyczajnych Klubu,
  • akceptacji członków – założycieli, przy czym wymagane jest jednogłośne głosowanie (cztery głosy),
  • wysłania formularza na adres: saabgt.classic@gmail.com ,
  • wpłacenia składki członkowskiej,
  Rekomendacje mogą być przesyłane drogą elektroniczną. Akceptacja członków – założycieli dokonywana będzie podczas spotkań w Kańczudze lub w Mosinie, dwa razy w roku. Dopuszcza się też możliwość akceptacji drogą elektroniczną w dowolnym czasie. Członkowie – założyciele mogą odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, która nie spełnia warunków regulaminu, lub której dotychczasowe zachowanie nie gwarantuje wedle wiedzy członków – założycieli dotrzymania obowiązków wynikających z regulaminu i ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego.
 10. Członkowie Stowarzyszenia (Klubu) mają prawo do:
  • uczestniczenia we wszystkich formach działalności klubowej,
  • zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących działalności Klubu,
  • noszenia znaczka klubowego SAAB–GT Classic, oraz umieszczania go w formie nalepki na swoim samochodzie,
 11. Członkowie Stowarzyszenia (Klubu) są zobowiązani do:
  • aktywnego uczestnictwa w działalności klubowej,
  • przestrzegania uchwał członków – założycieli Klubu,
  • dbania o dobre imię Klubu i marki SAAB,
 12. Członkowie – założyciele mogą wykluczyć członka Klubu z powodu:
  • zalegania z opłatą składek członkowskich,
  • działania na szkodę dobrego imienia Klubu,
  • popełnienia czynu niegodnego członka Klubu,
 13. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na swoją działalność ze składek członkowskich.
  • wysokość składki będzie ustalana przez członków – założycieli w czerwcu każdego roku
  • Składka za 2013 rok wynosi 120 złotych
  • składki należy wpłacać do końca września każdego roku na konto:
   Bank Spółdzielczy w Dynowie
   Oddział w Kańczudze
   Nr. Konta: 21 9093 1033 2005 0504 1994 0001
Deklaracja Przystąpienia do Stowarzyszenia - do pobrania: Członkowie-założyciele: